İGE Kefalet Portalı
Önemli Bilgilendirme

İGE Kefalet Portalı’ndan kefalet başvurusu yapmak için mobil imzanızın bulunması ve aktif olması gerekmektedir. Mobil imza elektronik imzadan farklı olup mobil imzanızı iletişim operatörlerinden satın alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Politikalarımız

10.03.23
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İhracatı Geliştirme A.Ş., bilgi varlıklarına yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder:

 • Kurumumuz nezdindeki bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlar.
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde kurulan hizmetleri hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunar.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS), ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurar, işletir ve sürekli iyileştirir.
 • İş süreçlerini BGYS kapsamında hazırlanan ve onaylanan düzenlemelere uygun şekilde yürütür.
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tanımlar ve sistematik olarak yönetir.
 • Bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması, teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirir.
 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapının oluşturulmasını sağlar ve otoriteler ile iletişimi arttırır.
 • BGYS’nin kapsamının genişletilmesi ve güncel olması için çalışmalarda bulunur.
 • Tüm sistem altyapı bileşenlerinde toplu verinin kötü niyetle sistem dışına çıkarılmasınıengelleyecek sistemleri kurar.
 • Değişen ihtiyaçlar, tehditler ve öncelikler dikkate alınacak şekilde ve asgari yıllık olarak bilgi teknolojileri güvenlik risklerinin incelenmesini, bu incelemelerin sonuçlarının kaydedilmesini ve kontroller ile ilgili olarak planlanan gerekli iyileştirmelerin uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
 • Kurumun bilgi güvenliğine yönelik mevzuatını ihlal eden personel için Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapar.


Bilgi Güvenliği Politikasının, Bilgi Güvenliği Komitesi tarafından yılda bir defa gözden geçirilmesi esastır. İhtiyaç duyulan durumlarda; uygunluk, doğruluk ve etkinliğinin sağlanmasıamacıyla Politika gözden geçirilir, değişiklik yapılması durumunda Yönetim Kurulu onayına sunulur.

İhracatı Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu